header pic
הכרם האקולוגי

הכרם האקולוגי

יקב תבור – יקב ידידותי לסביבה

אני מאמין של היקב
אדמה בריאה מובילה בעצמה לגפנים בריאות, שיניבו ענבים מצוינים, שמהם בסופו של דבר נייצר את היין הטוב ביותר.
בשביל להגיע בכל אזורי הגידול לאדמות בריאות, עלינו לקחת בחשבון את סביבת הגידול (טרואר) ולטפח אותה על ידי הקטנת השינויים האקולוגיים ודאגה לחי ולצומח שהיו שם לפנינו.
כמו מרבית הפעילויות החקלאיות, גם הכרם גורם להשפעה על הסביבה שבה הוא ממוקם וגורם לשינוי במגוון הביולוגי ובשירותי המערכת האקולוגית המתקיימים בשטח בו הוא פועל.
בשנים האחרונות התחלנו לחשוב אחרת על גידול ענבים מתוך הבנה שגידול ייחודי כמו הגפן יכול וכדאי שיטופל בשיטות יותר ידידותיות לסביבה, שיטות שעשויות לעזור לחקלאי תוך כדי שמירה על המגוון הביולוגי הייחודי למרחב האקולוגי בו נמצא הכרם.

מטרה
יצירת מאזן אקולוגי מיטבי בין כרמי יקב תבור למרחב הטבעי בו הם שוכנים, על מנת לחזק השפעות חיוביות הדדיות הן על המגוון ביולוגי והן על איכות הענבים ותפוקות היקב.

אמצעי
קידום פרקטיקות תומכות מגוון ביולוגי בכרמי יקב תבור, על פי היעדים, המתורגמים לפעולות ולמדדים.
היעדים והפעולות אשר אנו נוקטים בכרמים:
  • ניתוח מרחבי של הכרם וסביבתו
  • הקצאת שטח לבתי גידול טבעיים – הקמת תשתית של סלעים וצמחייה בצורה של "איים" בתוך הכרמים
  • בניית מסדרונות אקולוגים אשר יסייעו לתנועה של בעלי חיים שונים
  • הגדלת מגוון בעלי החיים על ידי בניית תיבות קינון לציפורים דורסות
  • הגדלת מגוון הצמחים בכרם הן בעזרת שימור העצים הקיימים והן על ידי שימור עשבייה מקומית
  • הקטנת בליית הקרקע על ידי מעבר לגידול כיסוי
  • הקטנת השימוש בחומרי דישון והדברה והרחבת העבודה באמצעים ידידותיים להרחקת מזיקים מהכרם.


למידע נוסף על שיתוף הפעולה עם החברה להגנת הטבע, ראו בקישור הבא.